İŞ BAŞVURU MUVAFAKATNAMESİ VE BİLGİ FORMU

Sayın İlgili,  Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz İş Başvuru Formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (kan grubu bilginiz ve adli sicil kaydı) Firmamız tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

Firmamızı ziyaret ederek iş başvurusunda bulunmak isteyen adayların, Ege Serbest Bölgesi’ne girişi için Ege Serbest Bölge Müdürlüğü www.egesbm.gov.tr adresine ziyaretçi girişi yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu girişin yapılması için adaydan T.C. kimlik no/Pasaport no, doğum tarihi, isim soyisim, uyruk bilgisi ve telefon numarası istenilmek zorundadır. Aksi takdirde bölgeye giriş yapılamamaktadır. Telefonda bu bilgileri verip giriş kaydı yaptıran adayların , bu bilginin Ege Serbest Bölge Müdürlüğü ile paylaşılmasına rıza gösterdikleri kabul edilir.

İş Başvuru Formunda yer alan kişisel verileriniz;

 1. Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,
 2. Tarafınızla iletişim sağlanması,
 3. İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,
 4. Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz, iletişim becerileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,
 5. İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
 6. Ücret ve yan hakların belirlenmesi,
 7. Çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 8. Uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,
 9. Şirketimizde çalışan başkaca yakınınız olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,
 10. İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,
 11. İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık müdahalesi için kan grubunuzun bilinebilmesi,
 12. Mecburi hizmet yükümlülüğünüz varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda iş başvuru formunun Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir.

Firmamız adli sicil kaydınız bulunması halinde bu bilgiyi, kaydın yorumlanması adına hukuk büroları ile paylaşabilecektir. Yine kan grubunuza dair veriniz işyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda ilk yardımcı personel ile sağlık hizmetleri görevlileri ile paylaşabilecektir.Kan grubu veriniz iş yerinde geçireceğiniz bir iş kazasında acil ulaşılması gereken bir bilgi olması sebebi ile yaka kartlarınıza işlenecek, bu sebeple çalışma arkadaşlarınız tarafından ulaşılabilir bir durumda olacaktır.

Yanı sıra, istihdamınıza uygun bulunan pozisyonun Şirket’in hizmet verdiği bir firma nezdinde görevlendirilmenizi, bu firmaya özgülenmiş şekilde çalışmanızı gerektirecek bir pozisyon olması halinde kişisel verileriniz müşteri firma ile paylaşılması imkan dahilindedir.

Firmamıza aile üyeleriniz, referanslarınız, tarafınızı iş başvurusunda bulunmaya yönlendiren tanıdıklarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 2 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.

İş başvurusu nedeniyle aşağıdaki Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu halde sadece kendi iradeniz ile Firmamız ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz. Ancak her halde Kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.

Bununla birlikte aşağıdaki muvafakatname kapsamında verilen iznin muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Firmamız tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

ALZEL ELEKTRONİK ELEKTROMEKANİK OTOMASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Alzel Elektronik Elektromekanik Otomasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, şirketin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla özgeçmişimde yer alan ve mülakat ve iş görüşmeleri sırasında şirketin insan kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere şirkete ilettiğim her türlü kişisel verimin, şirket  tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya şirket tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların şirketin insan kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin şirket tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin şirketin insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine Onay veriyorum.

Kendi irademle seçtiğim referanslar ve/veya şirket tarafından bizzat ulaşılan referanslar tarafından talep edilmesi durumunda, kişisel verilerimin işlenmesine onay verdiğime dair işbu Açık Rıza Beyan Formu’nun, işe yatkınlığım hakkında bilgi alınması amacıyla, referans verecek kişilere aktarılmasına Onay veriyorum.